DİJİTAL KÜTÜPHANE OLUŞTUMA PLANI

Dijital Kütüphane Uygur dilinde hazırlanmış, telif veya tercümelerden oluşan İslam dininin topluma anlatılmasına önemli katkıları olacak 300 civarında eseri ihtiva etmektedir. Bu aslında “el-Mektebetü’ş-Şamile” formatında bir çalışmadır.

Hazırlanmakta olan bu kütüphaneye başta İbn Kesir Tefsiri, Riyazussalihin, Buhari’nin Şerhi, Ebu Davud’un şerhi, Cem’u’l-Fevaid, Sahih Hadisler, Yeni Hanefi Fıkhı, İslam’da Helal ve Haram gibi eserlerin eklenmiş olduğunu başta zikretmek mümkündür.

Bu kütüphane, ANDROİD, İOS, Windows ve İnternet ortamlarında kullanılabilir olacak şekilde hazırlanacak, internet sayfası üzerinden güncellendiğinde ise tüm versiyonlar da aynı şekilde güncellenmiş olacaktır.

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com